Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

 На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 15.02.2022 г. от 14:00 ч. чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 732 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
  2. К.л. № 748 Отчет за дейността на Местната комисия а борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 г.
  3. К.л. № 751 Годишен отчет за дейността на ОбСНВ Русе за 2021 г. и предложение за промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ -Русе
  4. К.л. № 767 Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.12.2021 г.
  5. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/