Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 17.02.2022г. от 14:00 часа чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 732 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
  2. К.л. № 767 Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.12.2021г.
  3. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Йовчо Смилов/