Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, което ще се проведе на 14.02.2022 г. от 13:30 часа чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 732 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
  2. К.л. № 743  Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Цариброд“ №3
  3. К.л. № 767 Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.12.2021 г.
  4. К.л. № 769  Даване на съгласие за одобряване на технически инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект „Паметен знак на Стоян Михайловски“ находящ се в кв. 103, ул. „Константин Димчев“ № 6, гр. Русе
  5. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Росица Георгиева/