Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 16.02.2022 г. от 13.30 часа чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 732 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
  2. К.л. № 734 Одобряване решение на кмета на Община Русе за отправяне на предложение към концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
  3. К.л. № 765 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2022 година
  4. К.л. № 767 Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.12.2021 г.
  5. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Елисавета Досева/