Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 16.02.2022 г. от 15.00 часа чрез видеоконферентна връзка  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 732 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
  2. К.л. № 748 Отчет за дейността на Местната комисия а борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 г.
  3. К.л. № 751 Годишен отчет за дейността на ОбСНВ Русе за 2021 г. и предложение за промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ -Русе
  4. К.л. № 753 Промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 63427.2.3251 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, ведно с построените в  него сгради – общинска собственост     
  5. К.л. № 765 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2022 година
  6. К.л. № 767 Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.12.2021 г.
  7. К.л. № 769 Даване на съгласие за одобряване на технически инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект „Паметен знак на Стоян Михайловски“ находящ се в кв. 103, ул. „Константин Димчев“ № 6, гр. Русе
  8. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /академик Хр. Белоев/