Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 15.02.2022 г. от 15.30 часа чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 732 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 734 Одобряване решение на кмета на Община Русе за отправяне на предложение към концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
 3. К.л. № 736 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Сандрово, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 4. К.л. № 737 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на Община Русе в поземлен имот, представляващ УПИ VIII—401, кв. 61, с площ 996 кв.м. по регулационния план на с. Сандрово, Община Русе
 5. К.л. № 738 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Басарбово, Община Русе, Област Русе
 6. К.л. № 739 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, ул. „Хан Тервел“ № 24
 7. К.л. № 740 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в кв. „Долапите“, гр. Русе, Община Русе
 8. К.л. № 741 Съгласие за продажба на общински терен от 18,30 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XIII-312 в кв. 596 по регулационния план на ж.к. „Чародейка-Г-Север“, град Русе
 9. К.л. № 742 Съгласие за продажба на общински терени от 23 кв.м. и 1 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ VI-49 в кв. 4 по регулационния план на село Сандрово, Община Русе
 10. К.л. № 745 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, кв. „Дружба 3“,ул. „Никола Й. Вапцаров“ по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 11. К.л. № 746 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7 
 12. К.л. № 747 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща 163,50/327 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 63427.2.2238 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Мария Луиза“ №36
 13. К.л. № 750 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 14. К.л. № 752 Откриване на процедура за учредяване право на пристрояване с допълващо застрояване за изграждане на “Лятна кухня и навес“, чрез отстъпено право на пристрояване, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, ЕКАТТЕ: 07231, Община Русе, Област Русе, по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 15. К.л. № 754 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот №501.175 намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Троян“ №1, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе     
 16. К.л. № 755 Изразяване на принципно съгласие за изготвяне на инвестиционнни проекти за застрояване на съсобствени поземлени имоти с идентификатори 63427.2.773 и 63427.2.774 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с административни адреси на имотите град Русе, ул. „Батак“ №4 и ул. „Никола Палаузов“ №9
 17. К.л. № 756 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща ½ ид. част от масивна жилищна сграда и ½ ид. част от масивна лятна кухня, построени в общински УПИ XVI-1324 в кв. 16 по ЗРП на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, ул. „Любен Каравелов“ №3
 18. К.л. № 757 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с Червена вода, Община Русе, м. „Среден баир“
 19. К.л. № 758 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху урегулиран поземлен имот  /УПИ/ IV – 1106, кв. 102, ЕКАТТЕ: 80460, находящ се в с. Червена вода, Община Русе, Област Русе
 20. К.л. № 759 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Хан Омуртаг“ №3
 21. К.л. № 760 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.154.24, местност „Хайдук дере“, землището на гр. Русе, община Русе
 22. К.л. № 761 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.166.17, местност „Астарджийка“, землището на гр. Русе, община Русе
 23. К.л. № 762 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ с идентификатор 07231.38.262, местност „Къмпинга“, в землището на с. Бъзън, община Русе
 24. К.л. № 763 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ №503.2120, находящ се в местност „Дрибак 1, 2“, землището на гр. Русе, община Русе
 25. К.л. № 764 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ №503.2139, находящ се в местност „Дрибак 1, 2“, землището на гр. Русе, община Русе
 26. К.л. № 767 Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.12.2021 г.
 27. К.л. № 768 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 47336.39.251, местност „Лозенски път“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Мартен, Община Русе
 28. К.л. № 769 Даване на съгласие за одобряване на технически инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект „Паметен знак на Стоян Михайловски“ находящ се в кв. 103, ул. „Константин Димчев“ № 6, гр. Русе
 29. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   / Иван Иванов /