Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 17.02.2022 г. в 10:00 часа в чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 732 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 733 Решение за продажба чрез публичен търг на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД
 3. К.л. № 734 Одобряване решение на кмета на Община Русе за отправяне на предложение към концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
 4. К.л. № 735 Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия
 5. К.л. № 737 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на Община Русе в поземлен имот, представляващ УПИ VIII—401, кв. 61, с площ 996 кв.м. по регулационния план на с. Сандрово, Община Русе
 6. К.л. № 744 Изкупуване на енергийни обекти, собственост на Община Русе
 7. К.л. № 746 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7 
 8. К.л. № 747 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща 163,50/327 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 63427.2.2238 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Мария Луиза“ №36
 9. К.л. № 750 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 10. К.л. № 752 Откриване на процедура за учредяване право на пристрояване с допълващо застрояване за изграждане на “Лятна кухня и навес“, чрез отстъпено право на пристрояване, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, ЕКАТТЕ: 07231, Община Русе, Област Русе, по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 11. К.л. № 754 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот №501.175 намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Троян“ №1, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе     
 12. К.л. № 755 Изразяване на принципно съгласие за изготвяне на инвестиционнни проекти за застрояване на съсобствени поземлени имоти с идентификатори 63427.2.773 и 63427.2.774 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с административни адреси на имотите град Русе, ул. „Батак“ №4 и ул. „Никола Палаузов“ №9
 13. К.л. № 756 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща ½ ид. част от масивна жилищна сграда и ½ ид. част от масивна лятна кухня, построени в общински УПИ XVI-1324 в кв. 16 по ЗРП на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, ул. „Любен Каравелов“ №3
 14. К.л. № 758 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху урегулиран поземлен имот  /УПИ/ IV – 1106, кв. 102, ЕКАТТЕ: 80460, находящ се в с. Червена вода, Община Русе, Област Русе
 15. К.л. № 765 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2022 година
 16. К.л. № 766 Редовно общо събрание на акционерите на „Сплендид“ АД
 17. К.л. № 767 Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.12.2021 г.
 18. К.л. № 769 Даване на съгласие за одобряване на технически инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект „Паметен знак на Стоян Михайловски“ находящ се в кв. 103, ул. „Константин Димчев“ № 6, гр. Русе
 19. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Йорданка Даневска/