Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 17.03.2022 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 769 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2021 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2022 г.
 2. К.л. № 772 Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между транспортните дружества, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Русе
 3. К.л. № 775 Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г., съгласно разпоредбите на § 60, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане
 4. К.л. № 776 Годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе
 5. К.л. № 777 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 6. К.л. № 778 Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
 7. К.л. № 779 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика
 8. К.л. № 782 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 9. К.л. № 791 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”;
 10. К.л. № 793 Поемане на дългосрочен дълг, предоставен по реда на чл.19 а от Закона за общинския дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД /Фонд/ в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за северна България /ФГР Север/ и „Банка ДСК“ АД /Банка/ в качеството на съфинансираща институция, по инструмента с цел реализация на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс, включващ търговско-развлекателни площи“ в Младежки парк Русе
 11. К.л. № 794 Даване на съгласие за сключване от „Общински пазари“ ЕООД на договор за инвестиционен кредит от финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ за реализиране на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс, включващ търговско-развлекателни площи в Младежки парк Русе“
 12. К.л. № 795 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) V-1666 в кв. 106, с адрес  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Тулча“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 13. К.л. № 796 Учредяване право на пристрояване за изграждане на обект: „Пункт за смяна и баланс на гуми“ към съществуваща жилищна сграда, построена в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Ясна поляна“ №22, ЕКАТТЕ: 47336
 14. К.л. № 797 Съгласие за продажба на общински терен от 27 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-28 в кв. 8 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 15. К.л. № 798 Съгласие за продажба на общински терен от 75 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-1081 в кв. 9 по регулационния план на град Русе
 16. К.л. № 800 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
 17. К.л. № 801 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 18. К.л. № 802 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Извършване на строително-ремонтни дейности и благоустрояване на гребна база Лесопарк „Липник“ в с. Николово, Община Русе по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на Министерството на младежта и спорта
 19. К.л. № 803 Кандидатстване на Община Русе за целева финансова подкрепа от Министерството на културата за извършване на консервационно-реставрационни дейности на сградата на ул. „Иван Вазов“ №15 (Семизовата къща) град Русе
 20. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.
 21. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Йорданка Даневска/