Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

 На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 15.03.2022 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 769 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2021 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2022 г.
 2. К.л. № 770 Провеждане на конкурс за управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД
 3. К.л. № 771 Провеждане на конкурс за управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД
 4. К.л. № 776 Годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе
 5. К.л. № 777 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 6. К.л. № 778 Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
 7. К.л. № 779 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика
 8. К.л. № 785 Отдаване под наем на обособенa част от имот – публична общинска собственост, предоставенa за управление на ЦПЛР – Средношколско общежитие – Русе
 9. К.л. № 800 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
 10. К.л. № 801 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 11. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.
 12. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/