Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 16.03.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. 769 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2021 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2022 г.
 2. К.л. 770 Провеждане на конкурс за управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД
 3. К.л. 771 Провеждане на конкурс за управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД
 4. К.л. 772 Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между транспортните дружества, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Русе
 5. К.л. 773 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии-общинска собственост за 2022 год.
 6. К.л. 774 Утвърждаване управител на „Общински пазари” ЕООД след проведен конкурс
 7. К.л. 775 Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г., съгласно разпоредбите на § 60, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане
 8. К.л. 776 Годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе
 9. К.л. 777 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 10. К.л. 778 Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
 11. К.л. 784 Внасяне на непарична вноска в капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 12. К.л. 786 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на Общ устройствен план на гр. Русе, в частта относно поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51679.85.4, находящ се в местност „Липата“, землището на с. Николово, община Русе, като се предвижда устройствена зона- „Жм“
 13. К.л. 787 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.181.14 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Над линията“
 14. К.л. 788 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 47336.62.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Оранжерията“, землището на гр. Мартен, община Русе
 15. К.л. 789 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план –  изменение план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.107.38, местност „Гарван бюлюк“, землището на гр. Русе, община Русе
 16. К.л. 790 Одобряване на ПУП – изменение на действащи подробни устройствени планове за квартали: „Цветница“, „Родина“, „Здравец“ и „Възраждане“  и одобряване на план-схеми на електронните мрежи за обект: „Разширение на тръбна канална мрежа на БТК ЕАД, посредством пасивна оптична мрежа на територията на гр. Русе –  квартали: „Цветница“, „Родина“, „Здравец“ и „Възраждане“ – етап 3“
 17. К.л. 792 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с изградените в имота сгради, находящи се в „Парк на младежта“, град Русе
 18. К.л. 793 Поемане на дългосрочен дълг, предоставен по реда на чл.19 а от Закона за общинския дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД /Фонд/ в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за северна България /ФГР Север/ и „Банка ДСК“ АД /Банка/ в качеството на съфинансираща институция, по инструмента с цел реализация на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс, включващ търговско-развлекателни площи“ в Младежки парк Русе
 19. К.л. 794 Даване на съгласие за сключване от „Общински пазари“ ЕООД на договор за инвестиционен кредит от финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ за реализиране на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс, включващ търговско-развлекателни площи в Младежки парк Русе“
 20. К.л. 795 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) V-1666 в кв. 106, с адрес  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Тулча“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 21. К.л. 796 Учредяване право на пристрояване за изграждане на обект: „Пункт за смяна и баланс на гуми“ към съществуваща жилищна сграда, построена в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Ясна поляна“ №22, ЕКАТТЕ: 47336
 22. К.л. 797 Съгласие за продажба на общински терен от 27 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-28 в кв. 8 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 23. К.л. 798 Съгласие за продажба на общински терен от 75 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-1081 в кв. 9 по регулационния план на град Русе
 24. К.л. 799 Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, насрочено за 06.04.2022 г. (сряда) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 26.04.2022 г. (вторник)
 25. К.л. 800 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
 26. К.л. 801 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 27. К.л. 805 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 47336.9.26, находящ се в местност „До село“, землището на гр. Мартен, община Русе
 28. К.л. 806 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.146.127 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Хаджигенова чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 29. К.л. 807 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 80460.285.469, местност „Баламата“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Червена вода, Община Русе
 30. К.л. 808 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.303 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 31. К.л. № 811 Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване  за поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на гр. Русе
 32. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.
 33. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   /Пламен Цветков/