Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, което ще се проведе на 14.03.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 769 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2021 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2022 г.
 2. К.л. № 776 Годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе
 3. К.л. № 777 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 4. К.л. № 778 Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
 5. К.л. № 780 Партньорско споразумение, по одобрен за финансиране проект BGCULTURE-1.002-0022„Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“,Финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“
 6. К.л. № 781 Партньорско споразумение, по одобрен за финансиране проект BGCULTURE-1.002-0022„Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“,Финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“
 7. К.л. № 784 Внасяне на непарична вноска в капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 8. К.л. № 800 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
 9. К.л. № 801 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 10. К.л. № 803 Кандидатстване на Община Русе за целева финансова подкрепа от Министерството на културата за извършване на консервационно-реставрационни дейности на сградата на ул. „Иван Вазов“ №15 (Семизовата къща) град Русе
 11. К.л. № 804 Предоставяне на информация за отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2021 г.
 12. К.л. № 810 Дарение за нуждите на Държавна опера – Русе
 13. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.
 14. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Росица Георгиева/