Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 15.03.2022 г. от 15.30 часa в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 769 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2021 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2022 г.
 2. К.л. № 776 Годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе
 3. К.л. № 777 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 4. К.л. № 778 Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
 5. К.л. № 782 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 6. К.л. № 783 Допълване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.57 от Закона за устройство на територията                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 7. К.л. № 786 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на Общ устройствен план на гр. Русе, в частта относно поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51679.85.4, находящ се в местност „Липата“, землището на с. Николово, община Русе, като се предвижда устройствена зона- „Жм“
 8. К.л. № 787 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.181.14 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Над линията“
 9. К.л. № 788 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 47336.62.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Оранжерията“, землището на гр. Мартен, община Русе
 10. К.л. № 789 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план –  изменение план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.107.38, местност „Гарван бюлюк“, землището на гр. Русе, община Русе
 11. К.л. № 790 Одобряване на ПУП – изменение на действащи подробни устройствени планове за квартали: „Цветница“, „Родина“, „Здравец“ и „Възраждане“  и одобряване на план-схеми на електронните мрежи за обект: „Разширение на тръбна канална мрежа на БТК ЕАД, посредством пасивна оптична мрежа на територията на гр. Русе –  квартали: „Цветница“, „Родина“, „Здравец“ и „Възраждане“ – етап 3“
 12. К.л. № 792 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с изградените в имота сгради, находящи се в „Парк на младежта“, град Русе
 13. К.л. № 795 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) V-1666 в кв. 106, с адрес  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Тулча“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 14. К.л. № 796 Учредяване право на пристрояване за изграждане на обект: „Пункт за смяна и баланс на гуми“ към съществуваща жилищна сграда, построена в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Ясна поляна“ №22, ЕКАТТЕ: 47336
 15. К.л. № 797 Съгласие за продажба на общински терен от 27 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-28 в кв. 8 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 16. К.л. № 798 Съгласие за продажба на общински терен от 75 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-1081 в кв. 9 по регулационния план на град Русе
 17. К.л. № 800 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
 18. К.л. № 801 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 19. К.л. № 802 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Извършване на строително-ремонтни дейности и благоустрояване на гребна база Лесопарк „Липник“ в с. Николово, Община Русе по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на Министерството на младежта и спорта
 20. К.л. № 803 Кандидатстване на Община Русе за целева финансова подкрепа от Министерството на културата за извършване на консервационно-реставрационни дейности на сградата на ул. „Иван Вазов“ №15 (Семизовата къща) град Русе
 21. К.л. № 805 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 47336.9.26, находящ се в местност „До село“, землището на гр. Мартен, община Русе
 22. К.л. № 806 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.146.127 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Хаджигенова чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 23. К.л. № 807 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 80460.285.469, местност „Баламата“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Червена вода, Община Русе
 24. К.л. № 808 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.303 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 25. К.л. № 811 Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване  за поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на гр. Русе
 26. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.
 27. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   / Иван Иванов /