Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 15.04.2022г. от 15:30 ч. в Зала „Св. Георги“ на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 812  Приемане на бюджетна прогноза 2023 – 2025 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
  2. К.л. № 813 Приемане бюджет на Община Русе за 2022 г. и приложенията към него /с преходен остатък/
  3. Други.

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Стоян Христов/