Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 14.04.2022г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 816 Откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Розова долина“ №21, предмет на АОС №10290/08.10.2021 г.
  2. К.л. № 817    Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1, предмет на АЧОС №6643/16.02.2012 г.
  3. К.л. № 818 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №3, предмет на АЧОС №10320/18.01.2022 г.
  4. К.л. № 819 Приемане на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
  5. К.л. № 826 Участие на Община Русе в сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“
  6. К.л. № 835 Откриване на процедура за продажба на общински жилища, находящи се в гр. Русе, на настанени в тях наематели
  7. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Йорданка Даневска/