Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 11.04.2022г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 819 Приемане на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
  2. К.л. № 822 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 65348.68.32, находящ се в местност „Люцерните“, землището на с. Сандрово, община Русе
  3. Други.

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Стоян Христов/