Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 14.04.2022г. от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 815 Провеждане на конкурс за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-физиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков  – Русе” ЕООД
 2. К.л. № 816 Откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Розова долина“ №21, предмет на АОС №10290/08.10.2021 г.
 3. К.л. № 817 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1, предмет на АЧОС №6643/16.02.2012 г.
 4. К.л. № 818 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №3, предмет на АЧОС №10320/18.01.2022 г.
 5. К.л. № 819 Приемане на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
 6. К.л. № 820 Премахване на едноетажна масивна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 63427.7.30.1 по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Петрохан“ №59Б
 7. К.л. № 821 Премахване на едноетажна масивна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 63427.1.176 по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Студентска“ №43
 8. К.л. № 822 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 65348.68.32, находящ се в местност „Люцерните“, землището на с. Сандрово, община Русе
 9. К.л. № 823 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.177.96, местност „Люляците 1 и 2“, землището на гр. Русе, община Русе
 10. К.л. № 824 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно-транспортен план за ПИ 63427.299.42 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 11. К.л. № 825 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно – транспортен план за ПИ 63427.298.60 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 12.  К.л. № 826 Участие на Община Русе в сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“
 13. К.л. № 827 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот с идентификатор 63427.149.295, находящ се в Община Русе, гр. Русе, местност „Касева чешма“
 14. К.л. № 828 Предоставяне безвъзмездно в полза на политически партии за ползване на свободни нежилищни помещения – ЧОС
 15. К.л. № 829 Възражение с вх.№ 190/11.03.2022 г. по описа на ОбС – Русе        
 16. К.л. № 830 Актуализиране на начални тръжни цени за продажба на дървесина за 2022 г.
 17. К.л. № 831 Провеждане на конкурс за изборна членове на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 18. К.л. № 832 Промяна в състава на създадения с Решение № 546, прието с Протокол № 23/ 17.06.2022 г.   Съвет по въпросите на социалните услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги
 19. К.л. № 833 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – ПОС, с адрес гр. Русе, ул. „Белмекен“  № 16 за нуждите на Обединено счетоводство „Социални дейности“
 20. К.л. № 834 Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2022 г. за изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022)
 21. К.л. № 835 Откриване на процедура за продажба на общински жилища, находящи се в гр. Русе, на настанени в тях наематели
 22. Други.                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               

            /Елеонора Николова/