Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

 На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 12.04.2022г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 815 Провеждане на конкурс за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-физиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков  – Русе” ЕООД
  2. К.л. № 817 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1, предмет на АЧОС №6643/16.02.2012 г.
  3. К.л. № 819 Приемане на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
  4. К.л. № 820 Премахване на едноетажна масивна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 63427.7.30.1 по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Петрохан“ №59Б
  5. К.л. № 821 Премахване на едноетажна масивна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 63427.1.176 по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Студентска“ №43
  6. К.л. № 826 Участие на Община Русе в сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“
  7. К.л. № 832  Промяна в състава на създадения с Решение № 546, прието с Протокол № 23/ 17.06.2022 г.   Съвет по въпросите на социалните услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги
  8. К.л. № 833 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – ПОС, с адрес гр. Русе, ул. „Белмекен“  № 16 за нуждите на Обединено счетоводство „Социални дейности“
  9. К.л. № 835 Откриване на процедура за продажба на общински жилища, находящи се в гр. Русе, на настанени в тях наематели
  10. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/