Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 13.04.2022г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 815 Провеждане на конкурс за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-физиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков  – Русе” ЕООД
 2. К.л. № 816 Откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Розова долина“ №21, предмет на АОС №10290/08.10.2021 г.
 3. К.л. № 817 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1, предмет на АЧОС №6643/16.02.2012 г.
 4. К.л. № 818 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №3, предмет на АЧОС №10320/18.01.2022 г.
 5. К.л. № 819 Приемане на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
 6. К.л. № 822 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 65348.68.32, находящ се в местност „Люцерните“, землището на с. Сандрово, община Русе
 7. К.л. № 823 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.177.96, местност „Люляците 1 и 2“, землището на гр. Русе, община Русе
 8. К.л. № 824 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно-транспортен план за ПИ 63427.299.42 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 9. К.л. № 825 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно – транспортен план за ПИ 63427.298.60 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 10. К.л. № 827 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот с идентификатор 63427.149.295, находящ се в Община Русе, гр. Русе, местност „Касева чешма“   
 11. К.л. № 829 Възражение с вх.№ 190/11.03.2022 г. по описа на ОбС – Русе
 12. К.л. № 830 Актуализиране на начални тръжни цени за продажба на дървесина за 2022 г.
 13. К.л. № 831 Провеждане на конкурс за изборна членове на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 14. К.л. № 835 Откриване на процедура за продажба на общински жилища, находящи се в гр. Русе, на настанени в тях наематели
 15. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   /Пламен Цветков/