Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 14.04.2022г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 819 Приемане на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
  2. К.л. № 831 Провеждане на конкурс за изборна членове на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
  3. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Йовчо Смилов/