Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, което ще се проведе на 11.04.2022г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 819 Приемане на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
  2. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Росица Георгиева/