Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 13.04.2022г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 819 Приемане на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
  2. К.л. № 834 Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2022 г. за изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022)
  3. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /академик Хр. Белоев/