Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе на 12.04.2022г. от 15.30 часa в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 819 Приемане на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
  2. К.л. № 820 Премахване на едноетажна масивна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 63427.7.30.1 по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Петрохан“ №59Б
  3. К.л. № 821 Премахване на едноетажна масивна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 63427.1.176 по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Студентска“ №43
  4. К.л. № 822 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 65348.68.32, находящ се в местност „Люцерните“, землището на с. Сандрово, община Русе
  5. К.л. № 823 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.177.96, местност „Люляците 1 и 2“, землището на гр. Русе, община Русе
  6. К.л. № 824 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно-транспортен план за ПИ 63427.299.42 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
  7. К.л. № 825 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно – транспортен план за ПИ 63427.298.60 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
  8. К.л. № 827 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот с идентификатор 63427.149.295, находящ се в Община Русе, гр. Русе, местност „Касева чешма“
  9. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   / Иван Иванов /