Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 12.05.2022 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.839 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.2354 – частна общинска собственост, с адрес:  Община Русе, гр. Русе, ул. „Екатерина Каравелова“ №17, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС    
 2. К.л.840 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  УПИ I-149  в кв. 7 по регулационния план на село Просена, Община Русе
 3. К.л.841 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, Община Русе, местност „Гълъбец“
 4. К.л.842 Съгласие за продажба на общински терен от 16 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XIV-278 в кв. 33 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
 5. К.л.843 Съгласие за продажба на общински терен от 14 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XV-1398 в кв. 50 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 6. К.л.848 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
 7. К.л.853 Прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 2   
 8. К.л.855 Увеличаване капитала на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД   
 9. К.л.856 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Сандрово, Община Русе , ул. Ясна поляна №26
 10. К.л.857 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“
 11. К.л.858 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  УПИ III-376  в кв. 9 по регулационния план на село Просена, Община Русе
 12. К.л.860 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи  право    на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1 т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година,  утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 13. К.л.861 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по  Инвестиционна Програма за Климата – Електромобили, финансирана от Националния доверителен екофонд   
 14. К.л.862 Прехвърляне на общински части, представляваща придаваеми терени от 22 кв.м. и 1,50 кв.м. по улична регулация, срещу част от 11 кв.м. от ПИ №802.1028 /УПИ XIV-1028/ – частна собственост къмПИ №802.1460 – ул. „Струма“, кв. 95, село Тетово, Община Русе
 15. К.л.863 Предоставяне безвъзмездно в полза на Политическа партия ГЕРБ за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 16. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Йорданка Даневска/