Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 12.05.2022 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.839 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.2354 – частна общинска собственост, с адрес:  Община Русе, гр. Русе, ул. „Екатерина Каравелова“ №17, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС    
 2. К.л.840 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  УПИ I-149  в кв. 7 по регулационния план на село Просена, Община Русе
 3. К.л.841 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, Община Русе, местност „Гълъбец“
 4. К.л.842 Съгласие за продажба на общински терен от 16 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XIV-278 в кв. 33 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
 5. К.л.843 Съгласие за продажба на общински терен от 14 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XV-1398 в кв. 50 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 6. К.л.844 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, ул. „Фердинанд“ №3-А, ет.4
 7. К.л.845 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ трафопост „Гургулят“, с адрес град Русе, ул. „Александровска“ №108
 8. К.л.846 Съгласие на Общински съвет – Русе, КОЦ-Русе ЕООД да възложи проектиране и изграждане на нов болничен корпус към КОЦ-Русе ЕООД в УПИ IV-5105, кв. 919, гр. Русе
 9. К.л.847 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе
 10. К.л.848 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
 11. К.л.849 Изменение на Решение № 761, прието с Протокол № 28 от 13.12.2021 г. от Общински съвет – Русе
 12. К.л.850 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на ЦПЛР – Средношколско общежитие – Русе и АЕГ „Гео Милев“ – Русе
 13. К.л.851 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 14. К.л.852 Провеждане на конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център -Русе” ЕООД
 15. К.л.853 Прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 2   
 16. К.л.854 Одобряване на споразумение за сътрудничество за изграждане на публична система за споделено използване на електрически скутери на територията на Община Русе
 17. К.л.855 Увеличаване капитала на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД   
 18. К.л.856 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Сандрово, Община Русе , ул. Ясна поляна №26
 19. К.л.857 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“
 20. К.л.858 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  УПИ III-376  в кв. 9 по регулационния план на село Просена, Община Русе
 21. К.л.859 Промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – 720, кв. 58, находящ се в с. Червена вода, Община Русе
 22. К.л.860 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи  право    на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1 т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година,  утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 23. К.л.861 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по  Инвестиционна Програма за Климата – Електромобили, финансирана от Националния доверителен екофонд   
 24. К.л.862 Прехвърляне на общински части, представляваща придаваеми терени от 22 кв.м. и 1,50 кв.м. по улична регулация, срещу част от 11 кв.м. от ПИ №802.1028 /УПИ XIV-1028/ – частна собственост къмПИ №802.1460 – ул. „Струма“, кв. 95, село Тетово, Община Русе
 25. К.л.863 Предоставяне безвъзмездно в полза на Политическа партия ГЕРБ за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 26. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

                /Елеонора Николова/