Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 10.05.2022 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.846 Съгласие на Общински съвет – Русе, КОЦ-Русе ЕООД да възложи проектиране и изграждане на нов болничен корпус към КОЦ-Русе ЕООД в УПИ IV-5105, кв. 919, гр. Русе
  2. К.л.848 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
  3. К.л.852 Провеждане на конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център -Русе” ЕООД
  4. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/