Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 12.05.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.839 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.2354 – частна общинска собственост, с адрес:  Община Русе, гр. Русе, ул. „Екатерина Каравелова“ №17, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС    
 2. К.л.840 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  УПИ I-149  в кв. 7 по регулационния план на село Просена, Община Русе
 3. К.л.841 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, Община Русе, местност „Гълъбец“
 4. К.л.842 Съгласие за продажба на общински терен от 16 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XIV-278 в кв. 33 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
 5. К.л.843 Съгласие за продажба на общински терен от 14 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XV-1398 в кв. 50 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 6. К.л.847 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе
 7. К.л.848 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
 8. К.л.853 Прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 2   
 9. К.л.855 Увеличаване капитала на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД   
 10. К.л.856 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Сандрово, Община Русе , ул. Ясна поляна №26
 11. К.л.857 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“
 12. К.л.858 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  УПИ III-376  в кв. 9 по регулационния план на село Просена, Община Русе
 13. К.л.861 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по  Инвестиционна Програма за Климата – Електромобили, финансирана от Националния доверителен екофонд   
 14. К.л.862 Прехвърляне на общински части, представляваща придаваеми терени от 22 кв.м. и 1,50 кв.м. по улична регулация, срещу част от 11 кв.м. от ПИ №802.1028 /УПИ XIV-1028/ – частна собственост къмПИ №802.1460 – ул. „Струма“, кв. 95, село Тетово, Община Русе
 15. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   /Пламен Цветков/