Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 12.05.2022г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.848 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
  2. К.л.853 Прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 2   
  3. К.л.854 Одобряване на споразумение за сътрудничество за изграждане на публична система за споделено използване на електрически скутери на територията на Община Русе
  4. К.л.855 Увеличаване капитала на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД   
  5. К.л.861 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по  Инвестиционна Програма за Климата – Електромобили, финансирана от Националния доверителен екофонд   
  6. Други.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Йовчо Смилов/