Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 11.05.2022 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.845 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ трафопост „Гургулят“, с адрес град Русе, ул. „Александровска“ №108
  2. К.л.848 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
  3. К.л.850 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на ЦПЛР – Средношколско общежитие – Русе и АЕГ „Гео Милев“ – Русе
  4. К.л.859 Промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – 720, кв. 58, находящ се в с. Червена вода, Община Русе
  5. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /академик Хр. Белоев/