Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 10.05.2022 г. от 15.30 часa в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.839 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.2354 – частна общинска собственост, с адрес:  Община Русе, гр. Русе, ул. „Екатерина Каравелова“ №17, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС    
 2. К.л.840 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  УПИ I-149  в кв. 7 по регулационния план на село Просена, Община Русе
 3. К.л.841 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, Община Русе, местност „Гълъбец“
 4. К.л.842 Съгласие за продажба на общински терен от 16 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XIV-278 в кв. 33 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
 5. К.л.843 Съгласие за продажба на общински терен от 14 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XV-1398 в кв. 50 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 6. К.л.848 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
 7. К.л.851 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 8. К.л.856 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Сандрово, Община Русе , ул. Ясна поляна №26
 9. К.л.857 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“
 10. К.л.858 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  УПИ III-376  в кв. 9 по регулационния план на село Просена, Община Русе
 11. К.л.862 Прехвърляне на общински части, представляваща придаваеми терени от 22 кв.м. и 1,50 кв.м. по улична регулация, срещу част от 11 кв.м. от ПИ №802.1028 /УПИ XIV-1028/ – частна собственост къмПИ №802.1460 – ул. „Струма“, кв. 95, село Тетово, Община Русе
 12. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

             / Иван Иванов /