Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 09.06.2022 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.853 Прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 2
 2. К.л. № 864 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 3. К.л. № 865 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 4. К.л. № 866 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 5. К.л. № 871 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, Община Русе, местност „Камусчия“
 6. К.л. № 872 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с адрес: землище на гр. Русе, Община Русе, местност „ДЗС – Птичарника“
 7. К.л. № 874 Предоставяне безвъзмездно в полза на Политическа партия ДПС за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 8. К.л. № 875 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
 9. К.л. № 882 Удостояване на Лили Ганчева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 10. К.л. № 883 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2021
 11. К.л. № 885 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1
 12. К.л. № 886 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Розова долина“ №21
 13. К.л. № 887 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Околчица“ №3
 14. К.л. № 888 Откриване на процедура за приватизация на помещение с търговско предназначение в с. Червена вода, Община Русе, предмет на АОС №5895/22.05.2009 г.
 15. К.л. № 889 Откриване на процедура за приватизация на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.273, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №6, предмет на АОС №7743/25.03.2016 г.
 16. К.л. № 891 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат          
 17. К.л. № 895 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Дрибак 6“, землище на с. Николово, Община Русе.
 18. К.л. № 897 Получаване на авансово плащане след подписване на Договор за БФП по Проект № BGCULTURE-1.002-0022 “Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне”. Издаване на Запис на заповед за размера на авансовото плащане
 19. К.л. № 898 Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
 20. К.л. № 899 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи  право    на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1 т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година,  утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 21. К.л. № 900 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2022 година 
 22. К.л. № 904 Упълномощаване на представител на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе
 23. К.л. № 906 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ обслужващи търговията на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на ОбС – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламната дейност на територията на Община Русе
 24. К.л. № 907 Даване на съгласие за сключване на договори за спонсорство със Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530, Спортен клуб по баскетбол „Дунав – Русе – 2016“ с ЕИК 177042155  и Сдружение „Спортен клуб по волейбол- Дунав“ с ЕИК 827114370
 25. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Йорданка Даневска/