Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 09.06.2022 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.853 Прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 2   
 2. К.л. № 864 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 3. К.л. № 865 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 4. К.л. № 866 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 5. К.л. № 867 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно – транспортен план за автокомплекс в ПИ 63427.268.28 и ПИ 63427.268.50 в м. „Мерата“, землище на гр. Русе
 6. К.л. № 868 Одобряване на ПУП – Изменение на план за улична регулация в района на кръстовище на ул. „Потсдам“ и ул. „Иван Ведър“ и План за регулация на ПИ 63427.8.213 в кв. 3008, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе, Община Русе
 7. К.л. № 869 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 47336.63.370  в м. „Калето“, землище на гр. Мартен
 8. К.л. № 870 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.343 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 9. К.л. № 871 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, Община Русе, местност „Камусчия“
 10. К.л. № 872 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с адрес: землище на гр. Русе, Община Русе, местност „ДЗС – Птичарника“
 11. К.л. № 873 Предоставяне безвъзмездно за управление върху имот – публична общинска собственост, за нуждите на Детска градина Радост
 12. К.л. № 874 Предоставяне безвъзмездно в полза на Политическа партия ДПС за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 13. К.л. № 875 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
 14. К.л. № 876 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на движима вещ – общинска собственост
 15. К.л. № 877 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от  имоти – публична общинска собственост
 16. К.л. № 878 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Клуб Отворено Общество-Русе“
 17. К.л. № 879 Утвърждаване управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 18. К.л. № 880 Утвърждаване управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 19. К.л. № 881 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, за нуждите на Общински център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа – Русе 
 20. К.л. № 882 Удостояване на Лили Ганчева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 21. К.л. № 883 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2021.
 22. К.л. № 884 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.72.68, местност „Узунджата“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Русе
 23. К.л. № 885 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1
 24. К.л. № 886 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Розова долина“ №21
 25. К.л. № 887 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Околчица“ №3
 26. К.л.№ 888 Откриване на процедура за приватизация на помещение с търговско предназначение в с. Червена вода, Община Русе, предмет на АОС №5895/22.05.2009 г.
 27. К.л. № 889 Откриване на процедура за приватизация на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.273, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №6, предмет на АОС №7743/25.03.2016 г.
 28. К.л. № 890 Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2022 година Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2022 година
 29. К.л. № 891 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
 30. К.л. № 892 Провеждане на процедура за промяна статута на вида общинска гора от земеделска в горска в обхвата за територията на ТП ДЛС“Дунав“-Русе
 31. К.л. № 893 Провеждане на процедура за промяна на територията от земеделска в горска за имот с идентификатор 63427.156.845, в землището на гр. Русе, местност ,,Под Левента“ във връзка с писмо Изх. № ВП-1020/05.05.2022 год.
 32. К.л. № 894 Допълване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от Закона за устройство на територията
 33. К.л. № 895 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Дрибак 6“, землище на с. Николово, Община Русе.
 34. К.л. № 896 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост и част от построената в него сграда, с адрес: град Русе, ул. „Янтра“ №5
 35. К.л. № 897 Получаване на авансово плащане след подписване на Договор за БФП по Проект № BGCULTURE-1.002-0022 “Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне”. Издаване на Запис на заповед за размера на авансовото плащане
 36. К.л. № 898 Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
 37. К.л. № 899 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи  право    на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1 т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година,  утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 38. К.л. № 900 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2022 година 
 39. К.л. № 901 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.150.757 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе
 40. К.л. № 902 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатори 65348.65.181 и 65.185, находящи се в местност „Мерата“, землището на с. Сандрово, община Русе
 41. К.л. № 903 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за транспортен достъп до  ПИ 63427.57.6 в м. „Кабаклъка“, землище на гр. Русе
 42.  К.л. № 904 Упълномощаване на представител на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе
 43. К.л. № 905 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 63427.160.104 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Мерата“, землището на гр. Русе, Община Русе
 44. К.л. № 906 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ обслужващи търговията на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на ОбС – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламната дейност на територията на Община Русе
 45. К.л. № 907 Даване на съгласие за сключване на договори за спонсорство със Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530, Спортен клуб по баскетбол „Дунав – Русе – 2016“ с ЕИК 177042155  и Сдружение „Спортен клуб по волейбол- Дунав“ с ЕИК 827114370
 46. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

                /Елеонора Николова/