Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 07.06.2022 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 864 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 2. К.л. № 865 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.л. № 866 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 4. К.л. № 875 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
 5. К.л. № 879 Утвърждаване управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 6. К.л. № 880 Утвърждаване управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 7. К.л. № 882 Удостояване на Лили Ганчева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 8. К.л. № 890 Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2022 година Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2022 година
 9. К.л. № 896 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост и част от построената в него сграда, с адрес: град Русе, ул. „Янтра“ №5
 10. К.л. № 898 Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
 11. К.л. № 900 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2022 година 
 12. К.л. № 904 Упълномощаване на представител на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе
 13. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/