Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 08.06.2022 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 864 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 2. К.л. № 865 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.л. № 866 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 4. К.л. № 875 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
 5. К.л. № 881 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, за нуждите на Общински център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа – Русе 
 6. К.л. № 882 Удостояване на Лили Ганчева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 7. К.л. № 898 Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
 8. К.л. № 900 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2022 година 
 9. К.л. № 904 Упълномощаване на представител на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе
 10. К.л. № 907 Даване на съгласие за сключване на договори за спонсорство със Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530, Спортен клуб по баскетбол „Дунав – Русе – 2016“ с ЕИК 177042155  и Сдружение „Спортен клуб по волейбол- Дунав“ с ЕИК 827114370
 11. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Елисавета Досева/