Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 07.06.2022 г. от 15.30 часa в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 864 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 2. К.л. № 865 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.л. № 866 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 4. К.л. № 867 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно – транспортен план за автокомплекс в ПИ 63427.268.28 и ПИ 63427.268.50 в м. „Мерата“, землище на гр. Русе
 5. К.л. № 868 Одобряване на ПУП – Изменение на план за улична регулация в района на кръстовище на ул. „Потсдам“ и ул. „Иван Ведър“ и План за регулация на ПИ 63427.8.213 в кв. 3008, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе, Община Русе
 6. К.л. № 869 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 47336.63.370  в м. „Калето“, землище на гр. Мартен
 7. К.л. № 870 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.343 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 8. К.л. № 871 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, Община Русе, местност „Камусчия“
 9. К.л. № 872 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с адрес: землище на гр. Русе, Община Русе, местност „ДЗС – Птичарника“
 10. К.л. № 875 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
 11. К.л. № 882 Удостояване на Лили Ганчева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 12. К.л. № 884 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.72.68, местност „Узунджата“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Русе
 13. К.л. № 894 Допълване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от Закона за устройство на територията
 14. К.л. № 898 Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
 15. К.л. № 900 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2022 година 
 16. К.л. № 901 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.150.757 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе
 17. К.л. № 902 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатори 65348.65.181 и 65.185, находящи се в местност „Мерата“, землището на с. Сандрово, община Русе
 18.  К.л. № 903 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за транспортен достъп до  ПИ 63427.57.6 в м. „Кабаклъка“, землище на гр. Русе
 19. К.л. № 904 Упълномощаване на представител на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе
 20.  К.л. № 905 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 63427.160.104 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Мерата“, землището на гр. Русе, Община Русе
 21. К.л. № 906 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ обслужващи търговията на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на ОбС – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламната дейност на територията на Община Русе
 22. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

             / Иван Иванов /