Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 07.07.2022 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 908 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2021 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 2. К.л. № 909 Определяне размера на възнагражденията на кметовете на кметства в Община Русе
 3. К.л. № 910 Утвърждаване управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 4. К.л. № 911 Утвърждаване управител на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 5. К.л. № 912 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 6. К.л. № 913 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 7. К.л. № 914 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 8. К.л. № 918 Учредяване възмездно право на пристрояване, за изграждане на „Пристройка към сграда за инсталация за сепариране на битови отпадъци“ към съществуваща сграда, построена в имот общинска собственост, находящ се в гр. Русе, Община Русе, местност „Под Ормана“
 9. К.л. № 933 Застраховане на имоти – частна общинска собственост
 10. К.л. № 934 Застраховане на социални жилищни имоти – частна общинска собственост
 11. К.л. № 938 Одобряване на План за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Русе за периода 2021-2027 г.
 12. К.л. № 939 Решение за даване на съгласие Община Русе да изпълни проект по сключен Договор за БФП по Проект BGENERGY-2.001-033 “ Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“. Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
  2014-2021 г. като до финансира със собствени средства дейност СМР до размер на 758 075,80 лева, поради повишаване на цените, заложени в бюджета при кандидатстване
 13. К.л. № 940 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“, утвърден с Решение №877 по протокол №32/19.04.2022 г. и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 14. К.л. № 941 Утвърждаване класирането на кандидатите за членове на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД след проведен конкурс
 15. К.л. № 942 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 20.09.2022 г.
 16. К.л. № 943 Споразумение за партньорство по одобрено за финансиране проектно предложение №BG05SFOP001-2.025-0092 „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“ по Оперативна програма „Добро управление“
 17. К.л. № 944 Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021 – 2028 г.
 18. К.л. № 945 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”;
 19. К.л. № 946 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г.
 20. К.л. № 947 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост в организиран Коледен базар
 21. К.л. № 948 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 22. К.л. № 949 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода януари 2022 г. – юни 2022 г.
 23. К.л. № 950 Допълнение на Правила и нормативи за прилагане на ОУПО-Русе, като се предвиди разновидност „високотехнологична производствена зона“ (Пс)
 24. К.л. № 955 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и Теодор Цветков
 25. К.л. № 956 Отчет за 61. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2022
 26. К.л. № 957 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година
 27. К.л. № 958 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1 т.1и т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 28. К.л. № 960 Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе за 2022 г.
 29. К.л. № 961 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, като въжен атракцион, с адрес Община Русе, с. Николово, местност „Текето“
 30. К.л. № 962 Одобряване на Програма за достъпна архитектурна среда на територията на община Русе (2022-2023)
 31. К.л. № 963 Приемане на План за действие на Община Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2023, в изпълнение на Националната стратегия /НС /на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Националния План за действия на Р. България за 2022-2023.
 32. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Йорданка Даневска/