Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 04.07.2022 г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 908 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2021 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 2. К.л. № 909 Определяне размера на възнагражденията на кметовете на кметства в Община Русе
 3. К.л. № 912 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 4. К.л. № 913 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 5. К.л. № 914 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 6. К.л. № 931 Даване на Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на гр. Русе, в частта относно поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 63427.179.113, 179.114 и 179.115, находящи се в местност „Орта екенлик“, землището на гр. Русе, община Русе, като се предвижда устройствена зона „Спорт и атракции“ (Са)
 7. К.л. № 938 Одобряване на План за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Русе за периода 2021-2027 г.
 8. К.л. № 944 Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021 – 2028 г.
 9. К.л. № 949 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода януари 2022 г. – юни 2022 г.
 10. К.л. № 950 Допълнение на Правила и нормативи за прилагане на ОУПО-Русе, като се предвиди разновидност „високотехнологична производствена зона“ (Пс)
 11. К.л. № 952 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатори 47336.11.58 и 11.61 по КККР на землището на гр. Мартен, находящи се в местност „Вехтите лозя“, землището на гр. Мартен, община Русе
 12. К.л. № 953 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатори 87700.25.138 и 25.139, находящи се в местност „Край село“, землището на с. Ястребово, община Русе
 13. К.л. № 954 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.150.759 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, гр. Русе
 14. К.л. № 957 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година
 15. К.л. № 960 Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе за 2022 г.
 16. К.л. № 962 Одобряване на Програма за достъпна архитектурна среда на територията на община Русе (2022-2023)
 17. К.л. № 963 Приемане на План за действие на Община Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2023, в изпълнение на Националната стратегия /НС /на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Националния План за действия на Р. България за 2022-2023.
 18. Други ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /Стоян Христов/