Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 06.07.2022 г. от 10:00 часа в зала „Св. Георги“ на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 908 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2021 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 2. К.л. № 909 Определяне размера на възнагражденията на кметовете на кметства в Община Русе
 3. К.л. № 910 Утвърждаване управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 4. К.л. № 911 Утвърждаване управител на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 5. К.л. № 912 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 6. К.л. № 913 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 7. К.л. № 914 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 8. К.л. № 917 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Средна кула“
 9. К.л. № 918 Учредяване възмездно право на пристрояване, за изграждане на „Пристройка към сграда за инсталация за сепариране на битови отпадъци“ към съществуваща сграда, построена в имот общинска собственост, находящ се в гр. Русе, Община Русе, местност „Под Ормана“
 10. К.л. № 919 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на постройка за отоплителни материали и инвентар, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, ул. „Васил Левски“ №75
 11. К.л. № 920 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Басарбово, Община Русе, Област Русе
 12. К.л. № 921 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №52 и №54
 13. К.л. № 922 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“
 14. К.л. № 923 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“
 15. К.л. № 924 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: Община Русе, землището на с. Долно Абланово, местност „Пачева чешма“
 16. К.л. № 925 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: Община Русе, землището на с. Долно Абланово, местност „Пачева чешма“
 17. К.л. № 926 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“
 18. К.л. № 927 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Басарбово, Община Русе, Област Русе
 19. К.л. № 928 Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.85.50 – собственост на Община Русе
 20. К.л. № 931 Даване на Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на гр. Русе, в частта относно поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 63427.179.113, 179.114 и 179.115, находящи се в местност „Орта екенлик“, землището на гр. Русе, община Русе, като се предвижда устройствена зона „Спорт и атракции“ (Са)
 21. К.л. № 932 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.150.445 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе
 22. К.л. № 936 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, ул. „Цар Шишман“
 23. К.л. № 937 Учредяване възмездно право на пристрояване към сграда частна собственост, в имот частна общинска собственост
 24. К.л. № 938 Одобряване на План за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Русе за периода 2021-2027 г.
 25. К.л. № 939 Решение за даване на съгласие Община Русе да изпълни проект по сключен Договор за БФП по Проект BGENERGY-2.001-033 “ Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“. Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
  2014-2021 г. като до финансира със собствени средства дейност СМР до размер на 758 075,80 лева, поради повишаване на цените, заложени в бюджета при кандидатстване
 26. К.л. № 940 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“, утвърден с Решение №877 по протокол №32/19.04.2022 г. и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 27. К.л. № 941 Утвърждаване класирането на кандидатите за членове на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД след проведен конкурс
 28. К.л. № 942 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 20.09.2022 г.
 29. К.л. № 943 Споразумение за партньорство по одобрено за финансиране проектно предложение №BG05SFOP001-2.025-0092 „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“ по Оперативна програма „Добро управление“
 30. К.л. № 944 Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021 – 2028 г.
 31. К.л. № 949 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода януари 2022 г. – юни 2022 г.
 32. К.л. № 950 Допълнение на Правила и нормативи за прилагане на ОУПО-Русе, като се предвиди разновидност „високотехнологична производствена зона“ (Пс)
 33. К.л. № 951 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.697 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Гълъбец“, землището на гр. Русе, Община Русе
 34. К.л. № 952 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатори 47336.11.58 и 11.61 по КККР на землището на гр. Мартен, находящи се в местност „Вехтите лозя“, землището на гр. Мартен, община Русе
 35. К.л. № 953 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатори 87700.25.138 и 25.139, находящи се в местност „Край село“, землището на с. Ястребово, община Русе
 36. К.л. № 954 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.150.759 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, гр. Русе
 37. К.л. № 957 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година
 38. К.л. № 962 Одобряване на Програма за достъпна архитектурна среда на територията на община Русе (2022-2023)
 39. К.л. № 963 Приемане на План за действие на Община Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2023, в изпълнение на Националната стратегия /НС /на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Националния План за действия на Р. България за 2022-2023.
 40. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Пламен Цветков/