Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 06.07.2022 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 908 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2021 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 2. К.л. № 909 Определяне размера на възнагражденията на кметовете на кметства в Община Русе
 3. К.л. № 912 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 4. К.л. № 913 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 5. К.л. № 914 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 6. К.л. № 915 Одобряване на споразумение за сътрудничество със Сдружение „Национален младежки форум”
 7. К.л. № 916 Промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Радост“ гр. Русе
 8. К.л. № 938 Одобряване на План за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Русе за периода 2021-2027 г.
 9. К.л. № 944 Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021 – 2028 г.
 10. К.л. № 946 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г.
 11. К.л. № 949 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода януари 2022 г. – юни 2022 г.
 12. К.л. № 957 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година
 13. К.л. № 962 Одобряване на Програма за достъпна архитектурна среда на територията на община Русе (2022-2023)
 14. К.л. № 963 Приемане на План за действие на Община Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2023, в изпълнение на Националната стратегия /НС /на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Националния План за действия на Р. България за 2022-2023
 15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/академик Хр. Белоев/