Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 08.09.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 965 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 966 Удостояване на Анелия Нунева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 3. К.л. № 969 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
 4. К.л. № 970 Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Русе
 5. К.л. № 981 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2022 г.
 6. К.л. № 982 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2021 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2021 г.
 7. К.л. № 984 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Николово, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 8. К.л. № 985 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Дрибак 3,4“, землище на с. Николово, Община Русе
 9. К.л. № 986 Прехвърляне на общински части, представляваща придаваеми терени от 8 кв.м. и 9 кв.м. по улична регулация, срещу част от 3 кв.м. от ПИ №0.348 /УПИ V-348/ – частна собственост към ПИ №7153 – улица, кв. 20, село Николово, Община Русе
 10. К.л. № 987 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на сгради – частна общинска собственост, ведно с прилежащия към всяка от тях терен от ПИ с идентификатор 63427.2.196, с адрес: гр. Русе, ул. „Цар Самуил“ №4
 11. К.л. № 988 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 9 кв.м., приобщен към УПИ XX-1402 в кв. 51 по плана на кв. „Долапите“, град Русе
 12. К.л. № 989 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: Област Русе, Община Русе, с. Долно Абланово, ул. „Арда“
 13. К.л. № 990 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 1“
 14. К.л. № 991 Учредяване възмездно право на пристрояване към сграда частна собственост, в имот частна общинска собственост
 15. К.л. № 992 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 8 кв.м., които да се придадат към УПИ VII-212, в кв. 153 по регулационния и кадастралния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 16. К.л. № 993 Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VII-1274 в кв. 47 по плана на кв. „Долапите“, град Русе
 17. К.л. № 994 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“ и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 18. К.л. № 996 Инвестиция за преустройство на съществуваща група магазини №7 в Централен общински пазар на бул. „Цар Освободител“ 113 А, гр. Русе
 19. К.л. № 1001 Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021 – 2027 г.
 20. К.л. № 1002 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година
 21. К.л. № 1003 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2022 година
 22. К.л. № 1004 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1 т.1и т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 23. К.л. № 1005 Формиране на групи и паралелки с пълняемост под определения минимум за учебната 2022/2023 година
 24. К.л. № 1006 Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина по чл. 71, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на недървесни горски продукти и за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите
 25. К.л. № 1010 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 26. К.л. № 1011 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в село Бъзън, Община Русе
 27. К.л. № 1012 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 28. К.л. № 1013 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми увеселителни обекти и „Зала на смеха“
 29. К.л. № 1014 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ПОС, находящ се в село Тетово, Община Русе
 30. К.л. № 1015 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“
 31. К.л. № 1016 Отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 32. К.л. № 1017 Отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе
 33. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йорданка Даневска/