Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 08.09.2022 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 965 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 966 Удостояване на Анелия Нунева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 3. К.л. № 967 Одобрение на инициатива за закупуване на комбиниран апарат за панорамни и 3D изследвания чрез банков кредит, необходим за нуждите на „Център по Дентална Медицина 1 – Русе“ ЕООД, с принципал Община Русе
 4. К.л. № 968 Изменение на Решение № 877 по Протокол № 32/19.04.2022 г. на ОбС – Русе
 5. К.л. № 969 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
 6. К.л. № 970 Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Русе
 7. К.л. № 971 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.10.1839 находящ се в местност „Арнаут дере“, землището на гр. Русе, община Русе
 8. К.л. № 972 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка до ПИ 65348.66.7 в м. „Люцерните“, землище на с. Сандрово
 9. К.л. № 973 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 80460.285.470, находящ се в местност „Баламата“, с. Червена вода, община Русе, област Русе
 10. К.л. № 974 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка до ПИ 72357.706.42 в м. „Черкезките ясаци“, землище на с. Тетово
 11. К.л. № 975 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.150.322 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе
 12. К.л. № 976 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.548 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 13. К.л. № 977 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.885, находящ се в местност „Касева чешма“, землище на гр. Русе, Община Русе
 14. К.л. № 978 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2230, находящ се в местност „Караач“, землище на гр. Русе, Община Русе
 15. К.л. № 979 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.167.293, находящ се в местност „ДЗС – Птичарника“, землище на гр. Русе, Община Русе
 16. К.л. № 980 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.535, находящ се в местност „Касева чешма“, землище на гр. Русе, Община Русе
 17. К.л. № 981 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2022 г.
 18. К.л. № 982 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2021 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2021 г.
 19. К.л. № 983 Предварително съгласие за прилагане на мярка за насърчаване на инвестиции по чл. 15, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 22а, ал. 1, т. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), спрямо три поземлени имоти с построените в същите сгради и постройки – собственост на Община Русе, след получаване на сертификат за инвестиции – клас „А“ от частен инвеститор
 20. К.л. № 984 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Николово, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 21. К.л. № 985 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Дрибак 3,4“, землище на с. Николово, Община Русе
 22. К.л. № 986 Прехвърляне на общински части, представляваща придаваеми терени от 8 кв.м. и 9 кв.м. по улична регулация, срещу част от 3 кв.м. от ПИ №0.348 /УПИ V-348/ – частна собственост към ПИ №7153 – улица, кв. 20, село Николово, Община Русе
 23. К.л. № 987 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на сгради – частна общинска собственост, ведно с прилежащия към всяка от тях терен от ПИ с идентификатор 63427.2.196, с адрес: гр. Русе, ул. „Цар Самуил“ №4
 24. К.л. № 988 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 9 кв.м., приобщен към УПИ XX-1402 в кв. 51 по плана на кв. „Долапите“, град Русе
 25. К.л. № 989 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: Област Русе, Община Русе, с. Долно Абланово, ул. „Арда“
 26. К.л. № 990 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 1“
 27. К.л. № 991 Учредяване възмездно право на пристрояване към сграда частна собственост, в имот частна общинска собственост
 28. К.л. № 992 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 8 кв.м., които да се придадат към УПИ VII-212, в кв. 153 по регулационния и кадастралния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 29. К.л. № 993 Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VII-1274 в кв. 47 по плана на кв. „Долапите“, град Русе
 30. К.л. № 994 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“ и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 31. К.л. № 995 Учредяване безвъзмездно право на управление върху част от общински недвижим имот, с адрес гр. Русе, ул. „Черно море“ №2
 32. К.л. № 996 Инвестиция за преустройство на съществуваща група магазини №7 в Централен общински пазар на бул. „Цар Освободител“ 113 А, гр. Русе
 33. К.л. № 997 Провеждане на конкурс за избор на член на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 34. К.л. № 998 Даване на съгласие на управителя на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД за упражняване на лекарската си специалност
 35. К.л. № 999 Решение за приватизация чрез търг на помещение с търговско предназначение, с адрес: с. Червена вода, Община Русе
 36. К.л. № 1000 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на застроен поземлен имот с адрес: с. Червена вода, Община Русе, предмет на АОС №5410/13.05.2008 г.
 37. К.л. № 1001 Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021 – 2027 г.
 38. К.л. № 1002 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година
 39. К.л. № 1003 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2022 година
 40. К.л. № 1004 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1 т.1и т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 41. К.л. № 1005 Формиране на групи и паралелки с пълняемост под определения минимум за учебната 2022/2023 година
 42. К.л. № 1006 Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина по чл. 71, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на недървесни горски продукти и за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите
 43. К.л. № 1007 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 44. К.л. № 1008 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на СК ДЖУ ДЖИЦУ „ХЕЛИОС
 45. К.л. № 1009 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на СК по корабомоделен спорт „ЗМС Иван Маринов“
 46. К.л. № 1010 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 47. К.л. № 1011 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в село Бъзън, Община Русе
 48. К.л. № 1012 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 49. К.л. № 1013 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми увеселителни обекти и „Зала на смеха“
 50. К.л. № 1014 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ПОС, находящ се в село Тетово, Община Русе
 51. К.л. № 1015 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“
 52. К.л. № 1016 Отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 53. К.л. № 1017 Отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе
 54. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Елеонора Николова/