Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 07.09.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 965 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 966 Удостояване на Анелия Нунева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 3. К.л. № 969 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
 4. К.л. № 981 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2022 г.
 5. К.л. № 982 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2021 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2021 г.
 6. К.л. № 1001 Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021 – 2027 г.
 7. К.л. № 1002 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година
 8. К.л. № 1003 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2022 година
 9. К.л. № 1007 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 10. К.л. № 1008 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на СК ДЖУ ДЖИЦУ „ХЕЛИОС
 11. К.л. № 1009 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на СК по корабомоделен спорт „ЗМС Иван Маринов“
 12. К.л. № 1013 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми увеселителни обекти и „Зала на смеха“
 13. К.л. № 1016 Отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 14. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Елисавета Досева/