Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 07.09.2022 г. от 16:00часa в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 965 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 966 Удостояване на Анелия Нунева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 3. К.л. № 969 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
 4. К.л. № 971 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.10.1839 находящ се в местност „Арнаут дере“, землището на гр. Русе, община Русе
 5. К.л. № 972 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка до ПИ 65348.66.7 в м. „Люцерните“, землище на с. Сандрово
 6. К.л. № 973 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 80460.285.470, находящ се в местност „Баламата“, с. Червена вода, община Русе, област Русе
 7. К.л. № 974 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка до ПИ 72357.706.42 в м. „Черкезките ясаци“, землище на с. Тетово
 8. К.л. № 975 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.150.322 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе
 9. К.л. № 976 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.548 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 10. К.л. № 977 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.885, находящ се в местност „Касева чешма“, землище на гр. Русе, Община Русе
 11. К.л. № 978 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2230, находящ се в местност „Караач“, землище на гр. Русе, Община Русе
 12. К.л. № 979 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.167.293, находящ се в местност „ДЗС – Птичарника“, землище на гр. Русе, Община Русе
 13. К.л. № 980 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.535, находящ се в местност „Касева чешма“, землище на гр. Русе, Община Русе
 14. К.л. № 981 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2022 г.
 15. К.л. № 982 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2021 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2021 г.
 16. К.л. № 983 Предварително съгласие за прилагане на мярка за насърчаване на инвестиции по чл. 15, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 22а, ал. 1, т. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), спрямо три поземлени имоти с построените в същите сгради и постройки – собственост на Община Русе, след получаване на сертификат за инвестиции – клас „А“ от частен инвеститор
 17. К.л. № 984 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Николово, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 18. К.л. № 986 Прехвърляне на общински части, представляваща придаваеми терени от 8 кв.м. и 9 кв.м. по улична регулация, срещу част от 3 кв.м. от ПИ №0.348 /УПИ V-348/ – частна собственост към ПИ №7153 – улица, кв. 20, село Николово, Община Русе
 19. К.л. № 987 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на сгради – частна общинска собственост, ведно с прилежащия към всяка от тях терен от ПИ с идентификатор 63427.2.196, с адрес: гр. Русе, ул. „Цар Самуил“ №4
 20. К.л. № 988 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 9 кв.м., приобщен към УПИ XX-1402 в кв. 51 по плана на кв. „Долапите“, град Русе
 21. К.л. № 989 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: Област Русе, Община Русе, с. Долно Абланово, ул. „Арда“
 22. К.л. № 990 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 1“
 23. К.л. № 991 Учредяване възмездно право на пристрояване към сграда частна собственост, в имот частна общинска собственост
 24. К.л. № 992 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 8 кв.м., които да се придадат към УПИ VII-212, в кв. 153 по регулационния и кадастралния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 25. К.л. № 993 Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VII-1274 в кв. 47 по плана на кв. „Долапите“, град Русе
 26. К.л. № 994 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“ и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 27. К.л. № 1001 Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021 – 2027 г.
 28. К.л. № 1002 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година
 29. К.л. № 1003 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2022 година
 30. К.л. № 1010 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 31. К.л. № 1012 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 32. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Иванов /