Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 05.10.2022 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 1022 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, за нуждите на Общински младежки дом – Русе
  2. К.л. № 1025 Актуализиране на Списък по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта, и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Русе през 2021 г., със спортни обекти-общинска собственост
  3. К.л. № 1027 Приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе
  4. К.л. № 1028 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година
  5. К.л. № 1030 Споразумение за побратимяване между град Русе, Република България и град Берисо, провинция Буенос Айрес, Република Аржентина
  6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Елисавета Досева/