Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 04.10.2022 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 1026 Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Русе по Процедурата
  2. К.л. № 1027 Приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе
  3. К.л. № 1028 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година
  4. К.л. № 1030 Споразумение за побратимяване между град Русе, Република България и град Берисо, провинция Буенос Айрес, Република Аржентина
  5. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/д-р Теодора Константинова/