Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе на 13.02.2020 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л. 58 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2019 година
 2. К.Л. 63 Определяне на начални продажни цени и начин за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2020 г.
 3. К.Л. 64 Инвестиция за изграждане на нов пазар в кв. „Здравец-Изток“, гр. Русе
 4. К.Л. 65 Подновяване договора за управление на управителя на общинско търговско дружество – лечебно заведение „Медицински център – 1 – Русе“  ЕООД
 5. К.Л. 66 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като площадка за третиране на строителни отпадъци, с адрес гр. Русе, местност „Под Ормана“, предмет на АЧОС № 5678 / 18.02.2009 г.
 6. К.Л. 67 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат    2019-2023 г.
 7. К.Л. 68 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2019 г.
 8. К.Л. 69 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма  на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г.
 9. К.Л. 70 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 10. К.Л. 71 Съгласие за продажба на общински терен от 34 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XVI-1912 в кв. 154 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 11. К.Л. 72 Съгласие за продажба на общински терен от 16 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ I-269 в кв. 151 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 12. К.Л. 73 Съгласие за продажба на общински терен от 1 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ V-5840 в кв. 154 по регулационния план на град Русе
 13. К.Л. 74 Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XXIII-422 в кв. 14 по регулационния план на село Николово, Община  Русе
 14. К.Л. 75 Заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 27.02.2020 г.
 15. К.Л. 77 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“ №32
 16. К.Л. 78 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  с. Тетово, Община Русе, ул. „Генерал Столетов“ №30 и №28
 17. К.Л. 79 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Русалка“ №1-А, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 18. К.Л. 80 Продажба на недвижим имот–частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, представляващ имот № 504.1534 с площ 900 кв.м., по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 и 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе.
 19. К.Л. 81 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща ½ ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.5.9, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, и ½ ид. части от построената в имота сграда с идентификатор 63427.5.9.1, с адрес гр. Русе, ул. „Плана планина“ №15 
 20. К.Л. 82 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 21. К.Л. 83 Откриване на  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Николово, Община Русе
 22. К.Л. 84 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, Община Русе.
 23. К.Л. 85 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Николово, Община Русе, местност „Дрибак 6”
 24. К.Л. 86 Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда (разширение на лятна кухня) в имот – общинска собственост, находящ се в село Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, Област Русе, ул. „Пирин“ № 9
 25. К.Л. 87 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Елин Пелин“ № 17
 26. Вх. №191/06.02.2020 г. Предложение от местна гражданска инициатива за изменение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
 27. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        / Йорданка Даневска /