Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 06.10.2022 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1018 Приемане на решение за предоставяне за управление на новоизградени активи собственост на Община Русе на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 2. К.л. № 1019 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“
 3. К.л. № 1020 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №8
 4. К.л. № 1021 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ кабел 20 kV през ПИ 47336.64.184 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 5. К.л. № 1022 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, за нуждите на Общински младежки дом – Русе
 6. К.л. № 1023 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на СУ „Васил Левски“ – гр. Русе, ул. „Гео Милев“ №1
 7. К.л. № 1024 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
 8. К.л. № 1025 Актуализиране на Списък по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта, и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Русе през 2021 г., със спортни обекти-общинска собственост
 9. К.л. № 1026 Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Русе по Процедурата
 10. К.л. № 1027 Приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе
 11. К.л. № 1028 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година
 12. К.л. № 1029 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1 т.1и т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 13. К.л. № 1030 Споразумение за побратимяване между град Русе, Република България и град Берисо, провинция Буенос Айрес, Република Аржентина
 14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Елеонора Николова/