Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 10.11.2022г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1029 Одобрение на Споразумение между Община Русе и Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „д-р Димитър Граматиков“ – Русе ЕООД за съфинансиране на дейности по проект „Строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19“
 2. К.л.№ 1032 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.л.№ 1033 Удостояване на именития русенски хоров диригент Антоний Николов Тодоров със званието „Почетен гражданин на Русе“ – посмъртно
 4. К.л.№ 1036 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2021 г.
 5. К.л.№ 1037 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, предмет на АЧОС №6867/25.01.2013 г.
 6. К.л.№ 1038 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот в град Русе, местност „Слатина“, Индустриален парк – Русе, предмет на АОС №6125/10.11.2009 г.
 7. К.л.№ 1039 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.89, с адрес град Русе, местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, предмет на АОС №7318/29.07.2014 г.
 8. К.л.№ 1040 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот с адрес: с. Червена вода, Община Русе, предмет на АОС №5410/13.05.2008 г.
 9. К.л.№ 1041 Увеличаване капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 10. К.л.№ 1042 Приемане на решение за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Русе г-н Иво Колев Пазарджиев, на основание чл.12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във вр. с чл.24, ал.3 от ЗМСМА
 11. К.л.№ 1043 Допълнение на Правила и нормативи за прилагане на ОУПО – Русе
 12. К.л.№ 1044 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Шахматен клуб Дунав-1931“
 13. К.л.№ 1045 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Зелена ваканция-БТБ“
 14. К.л.№ 1046 Осигуряване на материална база за предоставяне на социална услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа“
 15. К.л.№ 1047 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по ПРЧР 2021-2027, за конкретни бенефициенти /КБ/
 16. К.л.№ 1048 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.184.31 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе
 17. К.л.№ 1049 Продажба на енергиен обект, собственост на Община Русе
 18. К.л.№ 1050 Прехвърляне на общински части, представляваща придаваеми терени от 24 кв.м. и 8 кв.м. по улична регулация, срещу част от 3 кв.м. от ПИ №501.118 /УПИ XI-118/ – частна собственост към ПИ №501.452 – ул. „Стара планина“, кв. 12, село Долно Абланово, Община Русе
 19. К.л.№ 1051 Прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба върху съсобствения с Община Русе поземлен имот с идентификатор 63427.6.331 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-Север“, ул. „Зорница“, по реда на 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост
 20. К.л.№ 1052 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №8
 21. К.л.№ 1053 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47366, Община Русе, местност „Вехтите лозя“
 22. К.л.№ 1055 Учредяване възмездно право на пристрояване към сграда частна собственост, в имот частна общинска собственост
 23. К.л.№ 1057 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2022 година
 24. К.л.№ 1058 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 г.
 25. К.л.№ 1059 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1, т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 26. К.л.№ 1060 Съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД да реализира проект за закупуване на медицинска апаратура и съпътстващите разходи за СМР чрез финансиране от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК ЕАД
 27. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йорданка Даневска/