Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 08.11.2022 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1029 Одобрение на Споразумение между Община Русе и Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „д-р Димитър Граматиков“ – Русе ЕООД за съфинансиране на дейности по проект „Строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19“
 2. К.л.№ 1030 Условия за закупуване на дървесина от склад, добита в горски територии, собственост на Община Русе, за 2022 г. по реда, предвиден в Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на недървесни горски продукти
 3. К.л.№ 1032 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 4. К.л.№ 1033 Удостояване на именития русенски хоров диригент Антоний Николов Тодоров със званието „Почетен гражданин на Русе“ – посмъртно
 5. К.л.№ 1036 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2021 г.
 6. К.л.№ 1037 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, предмет на АЧОС №6867/25.01.2013 г.
 7. К.л.№ 1041 Увеличаване капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 8. К.л.№ 1042 Приемане на решение за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Русе г-н Иво Колев Пазарджиев, на основание чл.12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във вр. с чл.24, ал.3 от ЗМСМА
 9. К.л.№ 1047 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по ПРЧР 2021-2027, за конкретни бенефициенти /КБ/
 10. К.л.№ 1054 Учредяване безвъзмездно право на управление на Министерството на труда и социалната политика върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, за срок от 5 (пет) години
 11. К.л.№ 1057 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2022 година
 12. К.л.№ 1058 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 г.
 13. К.л.№ 1060 Съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД да реализира проект за закупуване на медицинска апаратура и съпътстващите разходи за СМР чрез финансиране от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК ЕАД
 14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/д-р Теодора Константинова/