Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 10.11.2022г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1031 Утвърждаване на маршрутни разписания по междуселищните линии от Общинската транспортна схема. Определяне на автогара на територията на гр. Русе за начална, междинна и крайна спирка по маршрута на автобусните линии. Определяне на линии и курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица
 2. К.л. № 1032 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.л. № 1033 Удостояване на именития русенски хоров диригент Антоний Николов Тодоров със званието „Почетен гражданин на Русе“ – посмъртно
 4. К.л. № 1034 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на ел. кабел НН до ПИ 63427.153.2098 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 5. К.л. № 1036 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2021 г.
 6. К.л. № 1041 Увеличаване капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 7. К.л. № 1042 Приемане на решение за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Русе г-н Иво Колев Пазарджиев, на основание чл.12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във вр. с чл.24, ал.3 от ЗМСМА
 8. К.л.№ 1043 Допълнение на Правила и нормативи за прилагане на ОУПО – Русе
 9. К.л.№ 1057 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2022 година
 10. К.л.№ 1058 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 г.
 11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йовчо Смилов/