Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 09.11.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1032 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 2. К.л. № 1033 Удостояване на именития русенски хоров диригент Антоний Николов Тодоров със званието „Почетен гражданин на Русе“ – посмъртно
 3. К.л. № 1036 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2021 г.
 4. К.л. № 1041 Увеличаване капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 5. К.л. № 1042 Приемане на решение за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Русе г-н Иво Колев Пазарджиев, на основание чл.12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във вр. с чл.24, ал.3 от ЗМСМА
 6. К.л. № 1044 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Шахматен клуб Дунав-1931“
 7. К.л. № 1045 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Зелена ваканция-БТБ“
 8. К.л. № 1046 Осигуряване на материална база за предоставяне на социална услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа“
 9. К.л. № 1047 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по ПРЧР 2021-2027, за конкретни бенефициенти /КБ/
 10. К.л. № 1057 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2022 година
 11. К.л. № 1058 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 г.
 12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Елисавета Досева/